BELSŐ SZABÁLYZAT

A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN

 

A teljes szabályzat itt tölthető le 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény

 A 2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása értelmében:

 1. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni
 2. közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,

 

 1. munkahelyen,
 2. da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely

 1. a) közoktatási intézményben,
 2. b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,

Az előzőekben leírtak figyelembe vételével az intézmény egész területén „TILOS A DOHÁNYZÁS”.

A dohányzást tiltó tábla, piktogramok kihelyezése megtörtént.

Ezen belső szabályzás betartásáért felelős: az intézmény területén tartózkodó minden személy.

Ellenőrzés: tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető helyettesek

Aki a dohányzással, dohányzási korlátozással kapcsolatos rendelkezéseket nem tartja be, a helyszíni vizsgálat során egészségvédelmi bírsággal sújtható.

 Baja, 2015. szeptember 01.

                                                                                                           Karagityné Süli Emese

                                                                                                              tagintézmény-vezető

A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat az 1999. évi XLII. törvényt, valamint a helyi sajátosságokat – a következők szerint határozza meg a nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírásokat.

 1. A szabályzat tartalma

 

A szabályzat tartalmazza:

 • a szabályzat célját,
 • a szabályzat hatályát,
 • értelmező rendelkezéseket,
 • a dohányzási tilalmakat,
 • a nemdohányzók védelmében ellátandó feladatokat,
 • a dohányzással kapcsolatos jelzések alkalmazásának rendjét,
 • a szabályzat tartalmának megismerését.

 

 1. A szabályzat célja, hatálya

 

 1. A szabályzat célja, hogy
 • biztosítsa a közoktatási intézményi ellátásban részesülő tanulók – mint a dohányzás káros hatásának fizikálisan és mentálisan egyaránt fokozottan kitett csoportot – dohányzással összefüggő egészségvédelmét,
 • a helyi sajátosságokat figyelembe véve biztosítsa a nemdohányzók védelmét.
 1. A szabályzat hatálya
 • A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden épületére, azok udvaraira, fő-, és egyéb bejárataira, beleértve a kapuk és a kerítések ötméteres körzetét is.
 • A szabályzat hatálya kiterjed minden a Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola intézmény által szervezett, az intézmény területén megtartott rendezvényre, valamint az iskola által lebonyolított tanfolyamokra is.
 • A szabályzat személyi hatálya kiterjed a közoktatási intézmény dolgozóira, az intézmény területén tartózkodó egyéb személyekre, az intézmény területén megtartott rendezvények vagy tanfolyamok résztvevőire.

 

 • Értelmező rendelkezések

 

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

 

 1. Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése

 

 1. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa, elektromos cigaretta és más fogyasztási dohány, vagy egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék

  

 1. Rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának 1)-2) pontjában meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem szabadidős jellegű, sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább 3 személy egyidejű jelenlétével létrejött összejövetel, illetve esemény

 

 1. A közoktatási intézmény rendezvénye: a közoktatási intézmény által hivatalosan szervezett rendezvények, ünnepségek, függetlenül azok zárt, vagy nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől

 

 1. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetve egyéb műszaki berendezések útján biztosított

 

 1. Dohányzási tilalmak

 

 1. A dohányzóhely kijelölésének tilalma

 

Figyelemmel az 1999. évi XLII. törvény 2. § (2) b)-c) pontjaira, valamint a (4) bekezdésre, az intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely. A Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola területén dohányterméket árusítani tilos!

 

 1. A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása

 

A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása: minden, az intézmény feladatkörében eljáró személy, dolgozó (továbbiakban: rendelkezésre jogosult) feladata.

A rendelkezésre jogosult személy köteles a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt felhívni a jogsértés haladéktalan befejezésére. Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, köteles:

 • az érintett személyt felszólítani az intézmény elhagyására, illetve
 • kezdeményezni a dohánytermékek fogyasztására vonatkozó tilalmak megszegésére vonatkozó eljárás lefolytatását

 

 1. A nemdohányzók védelmében ellátandó feladatok

 

A nemdohányzók védelmében feladatot lát el az intézmény vezetője, a feladat ellátási helyek vezetői, valamint az intézmény valamennyi rendelkezésre jogosult dolgozója.

 

 

 1. Az intézmény vezetőjének kötelessége
 • ellenőrizze a nemdohányzók védelmével kapcsolatos központi és helyi előírások betartását
 • ismertesse a dolgozókkal a szabályzat tartalmát

 

 1. A rendelkezésre jogosult személyek feladata
 • gondoskodjanak a nemdohányzók védelmének folyamatos biztosításáról, ezért a dohányzási korlátozást megszegők ellen a szabályzatban meghatározottak szerint fellépjenek
 • jelzik, amennyiben a nemdohányzók védelmének sérelmét észlelik

 

 1. A dohányzással kapcsolatos jelzések

 

A közoktatási intézmény helyiségeiben (különösen a folyosókon és a jelentős ügyfél, illetve személyi forgalmat bonyolító irodákban, szobákban, az étkezés céljára szolgáló helyiségekben) egyértelműen, mindenki számára jól láthatóan ki kell függeszteni a nemdohányzó jelzést.

A dohányzással kapcsolatos jelek meglétéért a tagintézmény-vezető tartozik felelősséggel.

A dohányzással kapcsolatban alkalmazandó jeleket mellékelve rögzítjük a szabályzatban.

 

 • A szabályzat tartalmának megismertetése

 

 1. A szabályzatot az intézmény valamennyi dolgozójának és tanulóinak és szüleinek meg kell ismernie, ennek tényét kötelesek elismerni.

A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén az alkalmazottal és a tanulóval szemben eljárás indítható.

 1. A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell.
 2. A szabályzat tartalmának megismerhetősége érdekében 1-1 példányt el kell helyezni a tanári szobában és az igazgatói irodában.
 3. A szülőket legalább évente 1 alkalommal tájékoztatni kell az intézményre vonatkozó dohányzási tilalmakról.

 

 • Záró rendelkezések

 

Jelen szabályzat 2015. szeptember 01. napján lép hatályba.

 

 

Baja, 2015. szeptember 01.

 

                                                                                                Karagityné Süli Emese

                                                                                                  tagintézmény-vezető